Végelszámolásra akkor kerül sor, amikor a cég jogutód nélkül szűnik meg, és a cég nem fizetésképtelen.

Fontos megkülönböztetni a végelszámoláshoz hasonló, de teljesen más eljárási folyamattól, a felszámolástól – ebben az esetben a cég ellen már elindult a fizetésképtelenségi eljárás, vagy maga észleli, hogy fizetésképtelen és önmaga ellen kéri az eljárást.

Az végelszámolás a módja a feleslegessé vált cégek törvényes lezárásának. A tagok kezdeményezik, és általában a társaság valamely vezető tisztségviselője (a cég törvényes képviselőjeként) végzi. A lent felsorolt feladatokat a Klein Consulting gyakorlatilag át tudja vállalni, és el tudja végezni, nem szükséges ügyvédi megbízás hozzá.

A végelszámoló legfontosabb feladatai a végelszámolás során:

Ha a végelszámoló személye nem azonos a vállalkozás korábbi törvényes képviselőjével, akkor meghatalmazást kell benyújtani az adóhatóság felé.

Segítségre van szüksége? Gyorsan és szakszerűen levezetjük a végelszámolást!

A végelszámolás menete

Kezdeti lépések

A cég korábbi vezető tisztségviselője a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal tevékenységet lezáró beszámolót készít, azt a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül letétbe helyezi és közzéteszi.A végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a tevékenységzáró adóbevallásokat az adó- és vámhatósághoz be kell nyújtani!A cég korábbi vezető tisztségviselője feladatainak elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló vagy a cég hitelezője kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja.A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak. A követelés az eljárás alatt is bejelenthető, illetve a befejezést és törlést követően is érvényesíthető a volt tagokkal szemben.

A végelszámolási nyitó mérleg és a korrigált végelszámolási nyitó mérleg

A végelszámoló egyik fontos feladata a cég valós anyagi helyzetének a felmérése.Első lépésben a végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget készít. A hitelezői igénybejelentésre nyitva álló határidő elteltét követő legfeljebb 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva, azzal korrigált végelszámolási nyitó mérleget kell készítsen, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt.A korrigált nyitó mérleg nyitó mérleg alapján állapítható meg, hogy a cég vagyona fedezi-e a hitelezők követeléseit. Ha nem, és a tagok (részvényesek) a hiányzó összeget 30 napon belül nem fizetik meg, a végelszámoló haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet az illetékes bírósághoz előterjeszteni.

Adózás a végelszámolási eljárás alatt

A végelszámolás alatt az adózó az általános szabályok szerint kell teljesítse bevallási kötelezettségeit azzal, hogy a bevalláson köteles jelölni a végelszámolás tényét.Fontos! Az adóbevallások benyújtása alól a végelszámolót nem mentesíti az a körülmény, hogy a cég gazdasági tevékenységét már korábban megszüntette. Az adóbevallási kötelezettséget teljesíteni kell akkor is, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezett!

Adózással kapcsolatos problémába ütközött a végelszámolás alatt? Kérje szakértőnk segítségét!

A végelszámolás lezárása

A végelszámolást három éven belül be kell fejezni.

A végelszámoló el kell készítse

A végelszámolást lezáró beszámoló benyújtása

A végelszámolást lezáró beszámolót (a céginformációs szolgálathoz), a záró adóbevallásokat és az ezzel együtt „lejáró” határidejű bevallásokat (az adó- és vámhatósághoz), és a törlési kérelmet (a cégbírósághoz) egyszerre kell benyújtani, mégpedig a beszámoló fordulónapjától számított 60 napos határidőben.

A cég a törlésére irányuló kérelmét 3 éven belül köteles a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor.

Mikor van lehetőség egyszerűsített végelszámolásra?

A cég végelszámolását egyszerűsített módon is le lehet lefolytatni. Az egyszerűsített végelszámolást csak a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, feltéve hogy a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást be is tudják fejezni.

Ebben az esetben a végelszámolás megindítását az adó- és vámhatóságnál kell bejelenteni, a ’T201T jelzésű nyomtatvány benyújtásával.

Rendezze az adószámláját még a végelszámolási eljárás alatt!

Javasoljuk, hogy amennyiben az adószámlán nyilvántartott túlfizetéssel rendelkezik, és/vagy visszaigényelhető adója van (beleértve a megszűnéshez kapcsolódóan visszaigényelhetővé váló általános forgalmi adót is), azt a cég törlése előtt, még a végelszámolási eljárás alatt igényelje vissza.

A cég a törlését követően visszaigénylésre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a törlés napjával jogalanyisága megszűnik.

Segíteni tudunk az önfelszámolás lebonyolításában, a végelszámolásban, továbbá a kényszertörlés helyreállításában, ha van rá mód. Sokoldalúan képzett szakembereink kidolgozzák a megoldást.